Uz sākumu Uz sākumu
  Aktualitātes
   Jaunumi, pasākumi
    Jaunieguvumi
    Projekti
  Uzziņai
    Darba laiks
    Kontaktinformācija
    Funkcijas
    Pakalpojumi
    Iekšējās kārtības noteikumi
  Skaitļi, fakti
    Vēsture
    Struktūra
    Statistika
    Datu bāzes

  
Funkcijas
No Viļānu pilsētas bibliotēkas nolikuma

1. Galvenie uzdevumi un funkcijas.
1.1. Nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus, saskaņā ar Viļānu pilsētas domē apstiprinātiem Viļānu pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumiem (1. pielikums).
1.2. Viļānu pilsētas bibliotēka pilda Viļānu pilsētas publiskās bibliotēkas funkcijas.
1.3. Komplektēt bibliotēkas krājumu, veikt jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, nodrošināt iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un norakstīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
1.4. Papildināt, rediģēt un uzturēt kārtībā bibliotēkas katalogus, elektroniskās datu bāzes un kartotēkas, kā arī veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu pilsētā.
1.5. Organizēt bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus.
1.6. Ievērot bibliotēku nozares standartus un bibliotēku darba tehnoloģijas pamatprasības.
1.7. Iesaistīties valsts starpbibliotēku abonementa (SBA) sistēmā.
1.8. Rūpēties par bibliotēku krājumā esošo iespieddarbu saglabāšanu un restaurēšanu.
1.9. Rūpēties par jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu bibliotēkā.
1.10. Nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu lietotājiem.
1.11. Nodrošināt publisku pieejamību bibliotēkas pārskatam par finansu līdzekļu izlietojumu iepriekšējā budžeta gadā.
1.12. Nodrošināt valsts un Viļānu pilsētas pašvaldības institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību tradicionālajos informācijas nesējos.
1.13. Nodrošināt lietvedību veikt atbilstoši spēkā esošiem LR normatīvajiem aktiem.
1.14. Darba kārtību nosaka bibliotēkā Bibliotēkas darba kārtības noteikumi.

2. Uzdevumi, pildot Viļānu pilsētas publiskās bibliotēkas funkcijas.
2.1. Sekot, lai bibliotēkas krājums tiek veidots atbilstoši teritorijas attīstības interesēm, būtu universāls.
2.2. Nodrošināt sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam.
2.3. Pievērst uzmanību bibliotēku krājumu kvalitātes uzlabošanai.
2.4. Sekmēt jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu, veicināt bibliotekāru un bibliotēkas lietotāju iemaņu jauno tehnoloģiju un līdzekļu apguvē.
2.5. Nodrošināt bibliotēkas lietotājus ar valsts un pašvaldību institūciju sagatavoto un publicēto informāciju.
2.6. Nodrošināt Viļānu pilsētas iedzīvotājiem:
2.6.1. bibliotēkas abonementa pakalpojumus;
2.6.2. lasītavas pakalpojumus.
2.7. Iepazīstināt bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.