Uz sākumu Uz sākumu
  Aktualitātes
   Jaunumi, pasākumi
    Jaunieguvumi
    Projekti
  Uzziņai
    Darba laiks
    Kontaktinformācija
    Funkcijas
    Pakalpojumi
    Iekšējās kārtības noteikumi
  Skaitļi, fakti
    Vēsture
    Struktūra
    Statistika
    Datu bāzes
 
 

  
Iekšējās kārtības noteikumi

   Viļānu pilsētas bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības izmantot visiem Viļānu pilsētas iedzīvotājiem.
Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par bibliotēkas darbu lietotājs var iesniegt bibliotēkas direktorei vai Viļānu pilsētas domei.
Par bibliotēkas lietošanas noteikumu neievērošanu un citu bibliotēkas lietotāju vai bibliotēkas darbinieku traucēšanu sastāda administratīvo protokolu un var uzlikt naudas sodu.

Reģistrēšanās kārtība abonementā
• Ikvienai personai, kura vēlas izmantot bibliotēkas abonementu jāreģistrējas.
• Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kurā ir fiksēts Latvijas Republikas iedzīvotāja personas kods.
• Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo bibliotekāram nākamajā apmeklējuma reizē.
• Reģistrējot bibliotēkas lietotājam izsniedz lietotāja karti, kas dod tiesības izmantot Viļānu pilsētas bibliotēkas pakalpojumus.
• Reģistrējoties bibliotēkas lietotājs ar savu parakstu lasītāja formulārā apliecina apņemšanos pildīt bibliotēkas lietošanas noteikumus.

Lietotāju tiesības
• Brīvi izmantot bibliotēkas krājumu, informācijas meklētājsistēmas un datu bāzes.
• Saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājuma sastāvu.
• Saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus no bibliotēkas krājuma, vai pasūtīt tos Starpbibliotēku abonementa (SBA) un Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) kārtā no citu Latvijas un ārvalstu bibliotēku fondiem.
• Izmantot bibliotēkas bezmaksas un maksas pakalpojumus.
• Piedalīties bibliotēkas sabiedriskajā dzīvē.

Bibliotēkas lietotāju pienākumi
• Jāiepazīstas un jāievēro bibliotēkas lietošanas noteikumi.
• Saudzīgi jāizturas pret bibliotēkas inventāru un saņemtajiem iespieddarbiem.
• Atlīdzināt bibliotēkai radušos zaudējumu vai samaksāt kavējuma naudu bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā apmērā un kārtībā, ja iespieddarbs vai cits lietošanā nodotais dokuments sabojāts, noteiktā laikā vai vispār nav atdots bibliotēkai.
• Par pamanītajiem iespieddarbu bojājumiem jāziņo bibliotekāram.
• Lietotājam, kurš nozaudējis iespieddarbus vai citus dokumentus no bibliotēkas krājuma vai nodarījis tiem citu civiltiesisku kaitējumu, tie attiecīgi jāaizvieto ar tādiem pašiem vai līdzvērtīgiem iespieddarbiem (iespieddarba atbilstību izvērtē bibliotēkas direktores nozīmēta pastāvīga komisija) vai jākompensē tā vērtība trīskāršā apmērā (ja lietotājs atsakās labprātīgi atlīdzināt bibliotēkas krājumam nodarīto kaitējumu, tad šo summu piedzen ar tiesas spriedumu. Tiesas izdevumus sedz vainīgā persona).

Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas kārtība

• Bibliotēkas lietotājiem līdznešanai izsniegto izdevumu lietošanas termiņi:
    o grāmatām – 1 mēnesis;
    o žurnāliem - 5 dienas.
• Viena bibliotēkas apmeklējuma reizē līdznešanai izsniedz:
    o grāmatas - ne vairāk kā 5 eksemplārus;
    o jaunieguvumus - 2 eksemplārus;
    o žurnālus - ne vairāk kā viena gada komplektu.
• Par katru no saņemtajiem izdevumiem lietotājs parakstās formulārā. Saņemot tos no lietotāja atpakaļ, bibliotekārs lietotāja klātbūtnē parakstās par katra izdevuma saņemšanu.
• Starpbibliotēku abonementa (SBA) un Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) kārtā saņemtos iespieddarbus drīkst izmantot tikai bibliotēkas lasītavā.
• Lietotājiem ir jāievēro bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai jaunus izdevumus lietotājam ir tiesības tikai tad, ja noteiktajā termiņā ir nodoti iepriekš saņemtie izdevumi. Atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu bibliotekārs pēc lietotāja lūguma var pagarināt.
• Viļānu pilsētas bibliotēkā aizliegts:
    o iznest nepiereģistrētus iespieddarbus;
    o ieiet lasītavā vai abonementā ar iepirkumu somām, maisiņiem;
    o lietot alkoholiskos dzērienus un smēķēt;
    o traucēt citus bibliotēkas apmeklētājus;
    o bojāt bibliotēkas krājumā esošos iespieddarbus (izdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, plēst lapas utt.) dokumentiem.